Agramonte Centelles, Ileana, ICO Ramon Pando Ferrer